Pædagogiske principper

Skolens værdier.

Faglighed - fællesskab - musik og kreativitet.

Vi har 4 grundværdier på Anna Trolles Skole. 

FAGLIGHED. Faglighed bliver ofte nævnt i den offentlige debat og faglige kvalifikationer er noget, som børn skal tilegne sig fra de er helt små. Det stiller et stort krav til forældre, men også til skolen, hvor denne faglighed skal formidles, dokumenteres og testes. Det er vigtigt, at alle elever bliver så fagligt kompetente, som overhovedet muligt. Alle børn skal have mulighed for at tilegne sig mest mulig viden i de enkelte fag, bruge deres evner og ressourcer optimalt. Faglig dygtighed er det bedste grundlag for at gennemføre en uddannelse efter folkeskolen. Faglighed på Anna Trolles Skole er eks. Faglig fordybelse: - At beskæftige sig indgående med et emne eller et tema - At undre sig og være nysgerrig - At få indsigt og blive klogere på emnet Fagligt overblik: - At kunne overskue og kombinere fagets fænomener - At kunne indholdsbestemme og afgrænse forskellige begreber indenfor faget Oplevelse af sammenhæng: - En bevidsthed om, at vi forstår et problem, når vi sætter det ind i et samspil med andre fænomener - At viden og færdigheder fra de enkelte fag kan overføres til andre fag -Tilegnelse af de enkelte fags erkendelses- og arbejdsformer - At få teoretisk viden - At kunne analysere for at blive klogere på helheden - At lære de enkeltes fag særlige arbejdsformer. Lærerne er velfunderede i vores faglighed. Det vil sige, at vi er uddannede i vores fag, har en interesse i dem og holder os opdateret omkring aktuelle udviklinger. Ikke nødvendigvis for at formidle dem videre, men for hele tiden at have et helhedsbillede af det fag, vi arbejder med. Vi oplever alle sammen i vores arbejde, at begejstringen for vores fag kan smitte af på eleverne, når vi tør vise denne entusiasme for dem. Derudover indeholder vores begreb faglighed også fagdidaktisk viden. Vores begejstring kan smitte af på eleverne, men alligevel er der brug for redskaber, der hjælper os med at videreformidle vores fag. Vi planlægger, hvordan vi skal præsentere et undervisningsindhold, og hvordan vores elever arbejder bedst med det. Også her er det vigtigt ikke at blive stående, men hele tiden at udfordre sig selv med nye erkendelser, anderledes metoder og undervisningsmidler, tilpasset de enkelte klasser og elever. Vi tager på kurser, videreuddanner os og når vi holder møder med kollegerne er denne faglige udvikling og muligheden for at samarbejde på tværs af fagene et vigtigt emne. Ofte bliver undervisningen mere 5 vedkommende for eleverne, når de sammen med læreren kigger ud over faggrænsen og ser, hvordan det ene fag hænger sammen med mange andre. Vores pædagogiske og psykologiske faglighed kommer i spil, når vi arbejder med konflikter i klassen og giver børnene redskaber til at løse dem. Nogle gange består vores faglighed i at inddrage eksperter udefra, der kan hjælpe børnene og deres familier videre. I vores AKT gruppe mødes ledelsen, specialundervisningslærere og skolepsykologen for netop at kunne yde den hjælp, som vores elever har brug for. Vi erfarer hver dag, at skolen lykkes i samspillet mellem faglig formåen og menneskelige kvaliteter, og vi er stolte af at være med til at skabe et godt og udviklende læringsmiljø for alle. 

FÆLLESKAB. Det er et basalt behov for alle at indgå i et fællesskab, da et menneske danner sine holdninger og hele sin personlighed i samspil med andre. En væsentlig del af identitetsskabelsen består i at finde sin egen rolle i forskellige sociale sammenhænge. Det er vigtigt, at alle på skolen deltager i et forpligtende og demokratisk fællesskab. Eleverne lærer at indgå i forskellige former for fællesskaber, såvel store som små, på tværs af køn og alder, selvvalgte og ikke selvvalgte. - at fællesskab forpligter til at sætte sig i hinandens sted - at man i fællesskabet lærer at bekymre sig om andre, og at alle har betydning for helheden - at man i fællesskabet lærer at rumme hinandens forskelligheder - at fællesskabet styrker selvværdet hos den enkelte - at et positivt fællesskab øger ens trivsel - at sammen kan man mere - at fællesskab skaber ansvarlighed både overfor sig selv og andre, og at fællesskab skaber respekt for egne og andres ejendele - at fællesskab skaber læring - at fællesskab åbner for at dele viden og erfaringer med hinanden - at fællesskabet på mange forskellige niveauer sikrer, at vi forstår hinanden - at man i fællesskabet lærer demokratiets spilleregler Dette betyder bl.a. på Anna Trolles Skole: * Børnene udvikler evnen til at indgå i og udvikle inkluderende fællesskaber * Børnene bruger hinanden som læringspartnere * Alle børn erfarer værdien af egen og fælles handlekraft * Børnenes forskelligheder bliver værdsat og bevidst bragt i spil i skolens hverdag 6 * Børnene har medindflydelse på hele skoledagen og inddrages i demokratiske beslutninger * De professionelle bruger hinanden som faglige og tværfaglige læringspartnere * Forældrene indgår i og udvikler inkluderende forældrefællesskaber * Børn og voksne skaber tilhørsforhold og samhørighedsfølelse til skolen og lokalsamfundet gennem fælles handlinger * Skolen fremmer børnenes globale udsyn og ansvarsfølelse

MUSIK OG KREATIVITET. Undersøgelser har vist at den musisk-kreative tilgang i undervisningen er motiverende og har en positiv virkning på elevernes indlæringsevne. Glade og motiverede børn lærer bedst. Ved at sætte fokus på de musisk-kreative fag sættes flere kompetencer i spil. Med den musiskkreative tilgang er vi med til at skabe en spændende, sjov og ikke mindst udfordrende skolegang. Det musisk-kreative og det faglige er ikke hinandens modsætninger, men forudsætninger. De musiske og kreative fag vægtes højt i skolens dagligdag. Fagligheden skal vægtes højt. Arbejdsformer og vidensområder med afsæt i den musisk-kreative fag, beriger undervisningen og styrker de boglige fag. Pædagogiske metoder og teknikker, der stimulerer og udvikler elevernes musisk-kreative kompetencer, medvirker til at opbygge en stærk selvstændighedskultur og samhørighed i det danske samfund. Undervisning med en musisk-kreativ tilgang skal lære eleverne at benytte sig af arbejdsmetoder og teknikker af musisk og kreativ karakter. Ved at udvikle og styrke elevernes musik-kreative kompetencer rustes og kvalificeres de til at tage initiativ samt se nye og måske anderledes muligheder, når opgaver skal løses ikke kun i folkeskolens fag eller i tværfaglige projektsammenhænge, men også i deres fremtidige virke i arbejde og fritid. Vi ved: - at nyere hjerneforskning viser, at musik og kreativitet øger indlæring og koncentration hos børn. ( læs https://www.kjeldfredens.dk). Musiske stimuli er den aktivitet, der laver flest forbindelsestråde mellem nerveceller i hjernen sammenlignet med andre aktiviteter - at de musisk-kreative fag vil styrke de boglige fag. Når vi benytter flere strenge at spille på øges indlæringen - at musik og kreativitet skaber vellyst og balance i hjernen - at musik og kreativitet sætter eleverne bedre i stand til at kunne udtrykke sig på forskellige måder, og derfor er med til at berige og kvalificere barnets alsidige udvikling - at inspiration og glæde gennem det kreative skaber aktive og engagerede børn, der har lyst til at videreudvikle deres musisk-kreative evner - at musik og kreativitet tilgodeser bredden i børns evner 7 - at vi med musik og kreativitet skaber kreative og innovative unge. Både det danske og internationale erhvervsliv søger unge med disse kompetencer - at vi gennem den musisk-kreative tilgang i undervisningen er med til at skabe hele mennesker, som vil være nysgerrige og har lyst til at lære resten af livet ikke kun de første ni års skolegang.